دیوان محاسبات کشور
گفتگو و مصاحبه

میزگرد تخصصی : حسابرسی عملکرد و اهداف ، کارکرد و شیوه آن
اقدامات انجام شده در خصوص سامانه نظارت الکترونیک
گفت و گو با آقاي تيموري معاون حقوقي، امور مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات كشور
مصاحبه با آقاي صابري رئيس هيات چهارم مستشاري
گفت و گو با آقاي اعتمادي بزرگ حسابرس كل اجرايي و مقننه
گفت و گو با سيد محمد مجابي
مصاحبه با نمايندگان مجلس
عباس قائد رحمت عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي 
مهرداد بائوچ لاهوتی عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي