دیوان محاسبات کشور
گفتگو و مصاحبه

آشنایی با نظام پیشنهادات دیوان محاسبات کشور در مصاحبه با آقای قادری آزاد مدیرکل دفتر مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعمل ها-شهریور 1397
مفهوم «کارآمدی در شعار درون سامانی» در مصاحبه با آقای دکتر داودی معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی- تیرماه 1397
مفهوم «کارآمدی در شعار درون سازمانی»  در مصاحبه با آقای دکتر اشراق معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی - تیرماه 1397
مصاحبه با آقای اکبری- رئیس دفتر دیوان
مصاحبه با آقای سید حسین ساقی مدیرحسابرسی دادسرا
میزگرد تخصصی : حسابرسی عملکرد و اهداف ، کارکرد و شیوه آن
اقدامات انجام شده در خصوص سامانه نظارت الکترونیک