دیوان_محاسبات_کشور
جستجو
 
Rss اخبار
هیچ عبادتی نزد خداوند بهتر از اداکردن حق مومن نیست امام جعفر صادق (علیه السلام)                            سال 1396 سال اقتصاد مقاومتی : تولید - اشتغالEnglishEnglish
درباره مرکز

آشنایی با رئیس مرکز

جناب آقای سید محمد مقیمی بر اساس حکم رئیس کل دیوان محاسبات کشور به عنوان رئیس مرکز آموزش و برنامه ریزی منصوب گردیده و مشغول انجام وظیفه می باشند .

تشکیلات سازمانی

مرکز آموزش و برنامه ریزی متشکـل از 4 دفتر « آموزش و بهسازی منابع انسانی » ، « مطالعات و تدوین استانداردها و دستورالعملها» ، « برنامه ریزی ، نظارت و ارتقاء کیفیت» و « فناوری اطلاعات » می باشد که تحت نظر رئیس محترم مرکز فعالیت می نمایند .

شرح وظایف مرکز

ـ انجام اقدامات لازم به منظور استقرار نظام برنامه ريزي در سطح ديوان محاسبات كشور
ـ تهيه برنامه هاي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت در ساختار ديوان محاسبات كشور
ـ تدوين و ابلاغ اولويتها و راهبردهاي اساسي برنامه‌هاي ديوان محاسبات در بخشهاي حسابرسي فني و تخصصي با همكاري معاونتهاي ذيربط
ـ بهسازي سرمايه انساني از طريق تنظيم اجراي برنامه هاي آموزشي تخصصي ، كوتاه مدت، ، بلند مدت
ـ انجام اقدامات لازم در خصوص تدوين استانداردهاي حسابرسي با هماهنگي مراجع ذيربط
ـ تهيه و تدوين دستورالعملهاي فني حسابرسي با مشاركت معاونتهاي مربوطه
ـ‌ انجام نظارت كلان بر عملكرد فعاليتهاي اصلي ديوان و ارائه گزارش به مسئولين
ـ انجام اقدامات لازم در خصوص اجراي مدل ارزيابي مورد نیاز به منظور سنجش و گزارش گيري از ميزان انطباق اقدامات و عمليات اجرايي صورت پذيرفته با برنامه‌هاي مصوب
ـ مطالعه و تحقيق مستمر در راستاي اهداف و وظايف ديوان محاسبات کشور
ـ انجام اقدامات لازم در جهت استقرار طرح سامانه نظارت الكترونيكي سنا
ـ برنامه ريزي به منظور نهادينه نمودن استفاده از فناوري اطلاعاتي در حوزه هاي مختلف فني و تخصصي
ـ انجام اقدامات لازم در راستاي شناسايي فناوريهاي نوين و استفاده از آخرين دستاوردهاي علمي حوزه هاي وظيفه اي ديوان
ـ فراهم آوردن زمينه ارتباط موثر با مراكز علمي و پژوهشي در سطح ملي ، منطقه اي و بين المللي در راستاي استفاده از آخرين دستاوردهاي علمي و تخصصي
ـ شناسائي و گردآوري و بومي سازي آخرين دستاوردها و يافته هاي علمي در داخل و خارج از كشور پيرامون موضوعات كاربردي ديوان
ـ برنامه ريزي در خصوص انتشار فصلنامه و نشريات تخصصي ديوان محاسبات كشور
برنامه ريزي و اجراي سيستم هاي كنترل كيفيت و استانداردسازي در زمينه هاي فني و تخصصي.
-نظارت بر اجراي صحيح دستور العمل ها و استانداردهاي حسابرسي
ـ انجام ساير امور محوله از سوي رئيس كل ديوان محاسبات كشور

۱۳۹۶ دوشنبه ۳۰ بهمن
حسابرسی زیست محیطی
عضویت و ورود اعضا
ورود به پست الکترونیکی اختصاصی
دانش حسابرسی
پژوهشنامه دیوان
آثار علمی پژوهشی
کانون پژوهشگران
دانش حقوق و مالیه
سامانه نظام پیشنهادهای دیوان محاسبات کشور
سامانه کتابخانه الکترونیکی
سامانه آموزش الکترونیکی
/
Copyright © 2010-2011 DMK. All rights reserved.
Design By Dorsa portal
/