دیوان_محاسبات_کشور
جستجو
 
Rss اخبار
نیکی و احسان، زکات نعمت هاست . امام جعفر صادق(ع)                             مردم و مسئولان با غیرت و تعصب از کالای ایرانی حمایت کنند . مقام معظم رهبری                               سال 1397 سال حمایت از کالای ایرانی  EnglishEnglish
گفت و گو با سيد محمد مجابي

حركت ديوان بيانگر تلاش جهت دستيابي به پيشگيري از بروز تخلف استآقاي محمد مجابي دانشجوي دكتري حقوق محيط زيست است. وي سمت هايي از قبيل معاونت علم و فن آوري مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران، معاونت صيد و بنادر ماهيگيري سازمان شيلات ايران، مديركلي پشتيباني و امور عمومي معاونت آموزش و تحقيقات وزارت جهاد سازندگي را در كارنامه كاري خود دارد، وي هم اكنون با عنوان معاون توسعه مديريت ، حقوقي و امور مجلس سازمان محيط زيست در حال خدمت مي باشد.
آقاي مجابي، شما نوع و روش تعامل ديوان محاسبات با دستگاه متبوع خود را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
با توجه به اينكه نگاه و نگرش مديران ارشد ديوان محاسبات برانجام اقدامات پيشگيرانه به منظور كاهش ميزان تخلفات، سوق داشته بنابراين ارايه مشاوره و راهكار از طرف آن مجموعه قبل از انجام خرج باعث پيشگيري از ضرر و زيان خواهد بود و لازم است در اين خصوص به دليل ماهيت اجرايي ديوان، وضع قوانين در خصوص فعاليت آن به بررسي قبل از خرج معطوف و بودجه بندي كشور به طور كامل عملياتي شود.
با توجه به رويكرد ديوان محاسبات در خصوص حسابرسي زيست محيطي چه نوع ارزيابي در خصوص اين نوع حسابرسي داريد؟ چگونه اين موضوع مي تواند مبناي تعامل بين ديوان محاسبات و سازمان حفاظت محيط زيست باشد؟
به نظر مي رسد رویكرد ديوان محاسبات در خصوص حسابرسي زيست محيطي تا رسيدن به هدف متعالي آن فاصله دارد بنابراين جهت تحقق اين مهم پيشنهاد مي شود ديوان محاسبات ناظر بر اجراي پروژه ها و طرح هاي دستگاه ها نسبت به اجراي پيوست هاي زيست محيطي و ملاحظات آن با حساسيت بالايي ورود نموده و در اين خصوص از وظيفه متعالي خويش كه همانا پيشگيري از ضرر و زيان است در خصوص زيان وارده به محيط زيست پيشگيري ومجريان متخلف را وادار به جبران خسارت نمايد.

روند عملكرد حسابرسي ديوان در خلال اين سالها در زمينه تاثيرگذاري، آيا تفاوت هايي داشته است؟
با توجه به نگرش مديران ديوان در خصوص ارايه مشاوره و پيشگيري از وقوع تخلف روند عملكرد مثبت ارزيابي می شود و بهتر است درخصوص نهادينه شدن آن در بدنه اهتمام بيشتري گردد.
ديوان در سالهاي اخير، عملكرد مالي دستگاهها را با هدف وسياست پيشگيري از بروزتخلف مورد بررسي قرار داده، آيا به نظر شما در عمل هم فعاليت ديوان پيشگيرانه است؟
با توجه به اهداف تعيين شده، حركت ديوان بيانگر تلاش جهت دستيابي به پيشگيري از بروز تخلف مي باشد كه در اين راستا تسريع،در رسيدن به هدف موثر خواهد بود.
آيا در انجام وظايف خود با موانع و مشكلاتي در بهره گيري از قوانين و مقررات مالي و محاسباتي در حوزه كاري تان روبه رو هستيد؟
بله، بعضاً در اختلاف تفسير از قوانين ومقررات شمول وعدم شمول بودن آن به جهت تفاسيرمتفاوت براي بعضي از دستگاه ها.
آيا با مشكل تعدد يا تعرض تفاسير قانوني در استعلام هاي خود مواجه بوده ايد؟ ديوان در اين زمينه چه كمكي مي تواند براي دستگا ههاي اجرايي انجام دهد؟
قطعاً وجود داشته است و بنظر مي رسد ديوان محاسبات به عنوان بازوي نظارتي قوه مقننه بايد مشكلات حادث شده در خصوص تعارض در قوانين و مقررات را به شكلي كارشناسي از طريق مجلس شوراي اسلامي پيگيري و اهتمام خود را در اين خصوص مصروف دارد و در وضع قوانين جديد با اصلاح قوانين موجود مباحث مربوط به توسعه پايدار متوازن را در كشور در نظر بگيرد و سعي شود تا سه ضلع قانون گذار، مجري قانون و ناظر اجراي آن در جهت همفكري و رسيدن به یک استنباط و تفسير از قانون، نگاه ها نزدیک يا منطبق برهم گردد.
فعاليت ديوان آيا تزاحمي با فعاليت مجموعه شما دارد؟
خير، بلكه به عنوان پيکره اي از سازمان براي هدايت و ترسيم خطوط اصلي همواره همراه مي باشد.
نظر شما در مورد بودجه ريزي عملياتي و حسابرسي عملكرد چيست؟ به نظر شما اين نوع حسابرسي مي تواند تاثيري بهتر در توسعه كشور داشته باشد؟
مهمترين برنامه مالي دولت برنامه اي تحت عنوان بودجه ساليانه است كه اثربخش ترين آن در نظام بودجه ريزي بر مبناي قيمت تمام شده خروجي ها تعريف مي شود و در سيستم بودجه ريزي عملياتي وجود یك نظام جامع اطلاعات مديريت با رو یكرد فناوري اطلاعات لازم است. اين سيستم جامع بايد به ستادها توجه جدي نموده و صرفاً به هزينه يا داده ها تا كید ننمايد. ابزارهاي بودجه ريزي بر مبناي عملكرد به نظر مي رسد داراي سه جنبه اساسي شامل: ساختار جديد نظام حسابداري، كاربرد بيشتر فناوري اطلاعات و نظام آمارهاي مالي بايد مورد توجه جدي قرار گيرد كه با توجه به الزامات قانوني اجراي نظام بودجه ريزي عملياتي از جمله ماده 138 و 144 قانون برنامه چهارم، توسعه چالش هايي در اجراي اين نوع نظام بودجه ريزي مشهود بوده كه لازم است ابتدا هدف از تغيير بودجه ريزي را شفاف و روشن سازد و بداند ساختار برنامه اي مطلوب پايه و اساس اصلاحات بودجه اي در جهت رو یكردهاي عملياتي است.
چه نگاهي به بررسي هاي موضوعي و گزارش هاي حسابرسي سنتي داريد؟
بهتر است حسابرسي مستمر، جايگزين حسابرسي سنتي گرديده تا ميزان انطباق عملكرد با معيارهاي معين به مثابه وظايف، خط مشي و الزامات اصولي پذيرفته شده حسابداري را در دور ه هاي زماني مختلف احصاء و با هم مقايسه نمايد.
از برنامه هاي فعلي ديوان محاسبات یكي برنامه آموزشي براي مديران دستگاه هاي اجرايي و ديگري مبحث كنترل هاي داخلي مي باشد، نظر شما در مورد اين طرحها و تاثيرآنها در پيشگيري از انحراف چيست؟
قطعاً آموزش به جهت اينكه زيربناي پيشرفت و تعالي است موثر خواهد بود.
اگر مطلب خاصي در مورد ديوان مد نظر داريد كه علاقمند به ذكر آن مي باشيد، بفرمائيد؟
پيشنهاد مي شود مسئولين ديوان محاسبات در كارگاهاي آموزشي كه براي مديران اجرايي دستگاهها ترتيب داده می شود شرايط پيچيده و بحراني موارد خاص دستگاه را مورد توجه و دقت قرار دهند تا در ارايه راهكار، قابليت اجرايي در شرايط بحراني مد نظر باشد از آنجا كه در طي ساليان ماضي تخصيص اعتبارات دستگاهها در آخرين لحظات پايان سال ابلاغ می شود و مديران اجرايي بر اساس ضرورت مكلفند در مهلت كوتاه باقي مانده پايان سال مالي آن را به هزينه بگيرند.
آن هم در شرايطي كه زمان براي اصلاح احتمالي موافقت نامه ها يا شرايط تامين اعتبار وجود ندارد و مشكلات عديد ه اي پيش روي دستگاه قرار مي گيرد كه لازم است اين رويه نه چندان رضايت بخش اصلاح، تا هزينه هاي تامين، تخصيص و به هزينه گرفتن با بهره وري بيشتري صورت پذيرد. از آنجاي كه اكثر مناقصات در نظام جديد سامانه مناقصات صورت می پذيرد در مواردي نياز به توضيح، رفع ابهام و انتخاب بهتر بر اساس صرفه و صلاح ضرورت مي نمايد بنابراین به نظر مي رسد لازم است تغييراتي در شرايط حاضر روند برگزاري مناقصات به نحو مطلوب حاصل تا تامين منافع دستگاه به سهولت ميسر گردد.
نظر شما در مورد اصول حرفه اي هيات حسابرسي مستقر در سازمان مربوطه تان چيست؟
با توجه به ملموس بودن رعايت اصول حرفه اي و اخلاقي،رضايت مندي از هيات مستقر در سازمان اعلام مي گردد.
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۸ خرداد
حسابرسی زیست محیطی
عضویت و ورود اعضا
ورود به پست الکترونیکی اختصاصی
دانش حسابرسی
پژوهشنامه دیوان
آثار علمی پژوهشی
کانون پژوهشگران
دانش حقوق و مالیه
سامانه نظام پیشنهادهای دیوان محاسبات کشور
سامانه کتابخانه الکترونیکی
سامانه آموزش الکترونیکی
/
Copyright © 2010-2011 DMK. All rights reserved.
Design By Dorsa portal
/