دیوان محاسبات کشور
/ Divan News
/
/
/
برگزاری جلسه هیات عمومی دیوان محاسبات کشور
1398/04/03

جلسه هیات عمومی دیوان محاسبات کشور روز یکشنبه 98/4/2 رأس ساعت 7 صبح به ریاست آقای دکترعادل آذر و با حضور دادستان و مستشاران دیوان محاسبات کشور به عنوان اعضای هیات عمومی و سرپرست معاونت حقوقی،امور مجلس و تفریغ بودجه، معاونان فنی و معاونان دادستان، مدیرکل حقوقی و مشاور عالی رئیس کل به عنوان مدعو برگزار گردید.
در این جلسه هیات عمومی پیرامون دستورات جلسه بحث، تبادل نظر و رای گیری صورت گرفت و جلسه در ساعت 9 صبح خاتمه یافت.
 
/ /